ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่กระบวนการยุติธรรม ชั้นอุทธรณ์สู่ศาลชั้นต้นในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๘”

                  ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่กระบวนการยุติธรรมชั้นอุทธรณ์สู่ศาลชั้นต้นในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ผ่านระบบ VDO Conference
ในวันศุกร์ที่ ๙ และ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กับศาลชั้นต้นในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค ๘ รวมทั้งหมด ๑๙ ศาล เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการชั้นอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ เผยแพร่ และอำนวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๘ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image