Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การจ้างผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกรimage
image

image เอกสารแนบ